Til Socialrådgiveren


§107

Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Målgruppe:

Botilbuddet er godkendt til nedenstående under MÅLGRUPPE §107
Dog ikke udad reagerende adfærd (da dette ikke kan rummes i Fællesskabet, grundet beboere med stærk angst og opvækstproblematikker netop med vold og aggressiv adfærd.)

 • Omsorgssvigt
 • Stressbelastning
 • Autismespektrum
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Spiseforstyrrelse
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Skizotypiske lidelser
 • Udviklingsforstyrret

 

Beskrivelse af målgruppen:

Tilbuddet i Hellebæk henvender sig primært til borgere med angstproblematikker, stressproblematikker, isolation, socialiseringsproblematikker, Skizotypisk lidelse, Autisme herunder Aspergers Syndrom.

Vores tilbud til borgerne består overvejende i at yde bostøtte/træning, udvikling af færdigheder, kompenserende strategier og personlige kompetencer. Dertil kommer en stor opgave i forhold til forskellige former for pædagogisk dokumentation og koordinerende samarbejde med andre ressourcepersoner. Alt sammen med det fælles fokus, at give borgeren muligheden for størst mulig mestring i eget liv.

En medarbejder i Hellebæk arbejder med beboere der generelt vil have udfordringer med at organisere, overskue og udføre praktiske opgaver. Det primære pædagogiske arbejde er derfor at tilrettelægge en struktureret hverdag, der giver beboerne forudsigelighed og overblik. Det må dog også forventes, at borgerne i perioder vil være udfordret ved udtalt funktionstab, og at man her skal arbejde med borgere med et stærkt begrænset initiativ, tendens til isolation samt mulig psykiatrisk gennembrud og indlæggelse.

Flere af beboerne har kendte komorbide lidelser såsom ADHD, depression, OCD, Tourettes syndrom, bipolar lidelse m.fl. Ydermere kan misbrug af euforiserende stoffer hos enkelte af beboerne forekomme.

Hellebæk er ikke for misbrugere og har en klar holdning og tilgang til et stoffrit virke. Psykiatriske diagnoser og dertil følgende adfærd må forventes at præge en andel af beboerne, og skal dermed også forstås som en del af vores kerneydelse. I Hellebæk er vi ikke behandlende, men skal konstant forholde os til egen praksis når vi oplever borgere med udtalte problemstillinger inden for ovennævnte. Ofte bliver opgaven at etablere et samarbejde mellem borger og behandlingssystem.

Ved psykiatriske gennembrud opleves ofte adfærdsændringer, som både kan virke voldsomme og stærkt grænseoverskridende. Udad reagerende adfærd er ikke en del af profilen hos beboerne. Det er afgørende at man som medarbejder evner at distancere sig fra det personlige, og forholde sig professionelt til opgaven. Man skal som medarbejder overveje de udfordringer dette må kunne medbringe, og have en forståelse for dette som et grundvilkår.

 • De har et behov for at øve sig i et fællesskab
 • De behøver omsorgsfulde rammer at blive udfordret i
 • De udvikles i et fællesskab hvor der findes mange forskellige typer af mennesker at spejle sig i
 • De fremstår ofte nederlagspræget, og styrkes i et pædagogisk fællesskab hvor deres ressourcer bliver fremhævet
 • De har manglet tydelige omsorgspersoner i deres liv, eller mennesker hvor deres tydelige omsorgspersoner ikke overkommer både at have den omsorgsfulde rolle og den udviklende og rummende rolle
 • De behøver tydelig assistance i at ”bryde dagen ned i mindre bidder” for at kunne overskue deres udfordringer
 • De kræver at et samarbejde er vedholdende
 • De udvikles i tydelige rammer og aftaler og ikke i regler og med konsekvenser
 • De udvikles i et samarbejde med dertilhørende medansvar
 • De har ofte været marginaliserede fra fællesskaber og det er vores oplevelse og erfaring, at beboerne har behov for at opleve sig som en del af en større sammenhæng, for derigennem at få mod på og erfaringer i at indgå i fællesskaber.

På sigt mener vi at dette bidrager til beboerens integration i samfundet. På lang sigt mener vi at dette bidrager til beboerens integration i samfundet.