Nyheder


Arbejdet med handleplan §141 VUM og Botilbuddets Samtidsbeskrivelser under §107

På Botilbuddet i Hellebæk arbejdes der med dokumentation ud fra nedenstående principper, for at sikre beboerens retssikkerhed, understøtte kvaliteten i indsatsen og bidrage til et helhedsorienteret tilbud – og dermed til et bedre liv for beboeren.

 • Daglige relevante notater i dagbogsprogram – afspejler sig i dimensionerne fra VUM §141
 • Pædagogiske planer baseret på SMART-metoden – afspejler sig i indsatsmålene fra VUM §141
 • Samtidsbeskrivelser er et dynamisk dokument, der indeholder relevante oplysninger om beboerens nuværende virke. Herunder ligger fokus på nuværende udfordringer og udvikling, samt fungerende virke og udvikling – som spejler sig direkte i dimensionerne fra VUM §141

Samtidsbeskrivelser opdateres løbende og vil til stadig tid opdateres ved større og relevante ændringer i beboerens liv. Beskrivelsen inddrager beboeren så al dokumentation er rettidig og afklaret, inden sagsbehandler får fremsendt beskrivelsen. Beskrivelsen ligger herefter til grund for opfølgningssamtaler og revidering af VUM, herunder indsatsmål og støttebehov.

Dimensionerne (jf. nedenstående), der er indskrevet i VUM, vil således være en direkte spejling i samtidsbeskrivelsen.

Dimensioner;

 • Struktur og overblik
 • Psykisk trivsel og tryghed
 • Sociale kompetencer/socialt liv
 • Kommunikation
 • Sundhed
 • Mobilitet
 • Personlig pleje
 • Aktiviteter i dagligdagen
 • Fritid og beskæftigelse
 • Økonomi

Afsluttende for hver enkel dimension vil være den pædagogiske faglige vurdering af beboerens støttebehov.

Støttebehov;

 • Intet behov (beboer klarer det selvstændigt)
 • Behov for vejledning (beboer har behov for verbal instruktion, rådgivning, påmindelse)
 • Behov for støtte (medarbejderen udfører eller løser opgaven sammen med beboeren)
 • Behov for fuld støtte (medarbejderen handler for borgeren, evt. ved konstant vejledning)

Den samlede dokumentation giver et billede af beboerens behov for støtte og hjælper medarbejderne til at evaluere, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Hvad skal beholdes og hvad skal skiftes ud.
Den understøtter refleksion hos medarbejdere og myndighed over metode, praksis og indsats, ligesom den for beboeren vil kunne medvirke til refleksion over eget liv.

Samlet bidrages der til, de faglige tilgange og metoder kan udvikles og tilpasses og dermed til at give den bedst mulige støtte, pleje og omsorg i forhold til den enkeltes beboers ønsker og behov.
Formålet er, at støtten er målrettet den enkelte – en skræddersyet individuel indsats, hvor effekten vil være mulig at måle og lettere at formidle til samarbejdspartnere. Al dokumentation udføres med etisk baggrund og respekt for beboeren der beskrives.

 • Dokumentationen afspejler, at beboeren er inddraget omkring beslutninger, der angår private forhold på en måde, så beboeren reelt har indflydelse.
 • Dokumentationen sker i et sprog, der er skrevet med respekt for beboeren og ikke indeholder nedsættende eller værdiladede ord.
 • Dokumentationen indeholder korrekte og opdaterede oplysninger.
 • Dokumentationen indeholder observationer og beskrivelser, der baserer sig på fakta, faglige vurderinger og pædagogiske tilgange.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
K. E. Løgstrup (1905-1981)

Under botilbuddets formål har vi nu fået godkendt 13 §107 pladser, samt medarbejde relaterede boliger.

BOTILBUDDETS FORMÅL ER AT FREMME LIVSVILKÅRERNE FOR OG/ELLER UDVIKLINGEN AF MENNESKER I ALLE ALDRE. DET GÆLDER ISÆR I RELATIONEN TIL MENNESKER MED ADFÆRDSMÆSSIGE, PSYKISKE, PSYKIATRISKE, SOCIALE, INDLÆRINGSMÆSSIGE ELLER FYSISKE PROBLEMSTILLINGER, MEN OGSÅ I RELATION TIL MENNESKER UDEN LIGNENDE UDFORDRINGER.

Vi er et mangfoldigt levefællesskab hvor en del ansatte bor og leder sover når hun er på matriklen. Grundtanken er at leve i et fællesskab, mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper som har brug for omsorg og særlig opmærksomhed. Leve fællesskabet skaber og forøger livskvalitet for begge grupper. En sameksistens til begges glæde og fordel. Enhver som bor i fællesskabet, har sagt aktivt ja, til at leve i naboskab med mennesker, som har forskellige udfordringer, men som alle besidder kvaliteter og ressourcer, som de lærer at bringe i spil i fællesskabet, og på sigt i det omkringliggende samfund.
De forskellige mennesker som bor på stedet, bidrager til et unikt fællesskab. Der er ingen forpligtelser omkring, at man skal gøre brug af det fællesskab, men der er mange muligheder for det.

Her bor forskellige mennesker, med forskellige kompetencer. Der er mulighed for at lære nye mennesker at kende og man kan altid finde en hjælpende hånd.
Troen på at læring om sig selv, også sker i takt med at være en del af noget større. For nogle mennesker kan det virke uoverskueligt, at skulle navigere rundt i “den store verden” på egen hånd. Vores fællesskab fungerer godt som brobygning til det store fællesskab som det danske samfund er.

Beboerne kan vælge til og fra, således, at man ikke behøver at være en del af, et større fællesskab. Det er først og fremmest deres sted.

En anden inspiration for os, af nyere dato, er, kommunernes brug af såkaldte ”sociale viceværter” i udsatte boligområder. Det er typisk mennesker, der bor og arbejder i lokalmiljøet og som står til rådighed og ser efter særligt udsatte mennesker i nabolaget. På samme måde bor og arbejder nogen af vores ansatte det samme sted og udgør således en stabil menneskelig faktor, man altid kan henvende sig til, når tingene bliver svære. Pædagogfagligt er vi inspirerede af community psychology som den positive betydning, det har at have signifikante andre tæt på, samt indgå i fællesskaber med.

Fra kreative indslag i dagligdagen til planlægning af arrangementer og festivitas ved specielle lejligheder og højtider. De fastboende lægger mange kræfter i flere af de plejekrævende tiltag, vi har gang i på botilbuddet.
Det er dem, der bidrager til en livsverden, der emmer af almindelige og hverdagsagtige foretagender som for eksempel at spise i spisesalen om morgenen medbringende strikketøj, hunde eller et brætspil. Det, at de lever deres hverdagsliv tæt på beboerne, gør, at atmosfæren på botilbuddet præges af andet end fokus på de psykosociale problemstillinger mange af beboerne har at forholde sig til.

Tjenesteboliger generelt, er typisk møntet på ledere som hele året (undtagen i ferier) er til rådighed uden særskilt betaling for løsning af alle slags opgaver, der ikke er skemalagte i forvejen. F.eks ved strømsvigt, varmesvigt, udstrømmende vand, brand, hærværk, indbrud, uønskede gæster, hastende henvendelser fra myndigheder etc.

Fordi fællesskab giver tryghed.