Velkommen til Botilbuddet i Hellebæk


Vores pædagogiske hovedopgave er at beboerne får et succesfyldt forløb på botilbuddet.

Vi arbejder på at alle har en uddannelses- og udviklingsplan, som de selv og botilbuddets personale arbejder i forhold til.

Vi skal stå i spidsen for at skabe rammer og muligheder for at beboerne kan komme til at uddanne og udvikle sig.

Vi er en skole for vores beboere – en skole bredt forstået – et udgangspunkt og en læreplads for både faglig og personlig uddannelse – et sted som beriger vores beboere med viden om verden, med kundskaber og færdigheder – praktiske og intellektuelle – som tilsammen kommer til at betyde, at beboeren både får større viden om, og muligheder for, at skabe sig en værdig fremtid.

Vi mennesker er relationelle væsner
Vi lever i og af relationer
Både nære forhold og kulturelle forhold

Vi mennesker er meningssøgende og meningsskabende væsner
Vi søger og skaber mening ud fra vores oplevelser

Denne mening er afhængig af relationel og kulturel baggrund og kontekst

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

Bo i §107  botilbud i Nordsjælland

Når man som borger kommer til botilbuddet, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en koordinator.

Formålet med at bo hos os, er at man får hjælp til selvhjælp, således at borgeren med tiden kan leve sit liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen borgeren kan blive, desto bedre mulighed har han eller hun, for at leve et værdigt liv. Derfor udfører pædagogerne  i  vores botilbud, ikke opgaverne for borgeren, men støtter borgeren i  selv at blive i stand til at udføre almindelige daglige opgaver. Målet med  vores botilbud er, at den unge kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten i vores botilbud er ligeledes afhængigt af den unges funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens  personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en støtte, så borgeren  kan opnå og fastholde egen identitet, samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Det giver ofte rigtig god mening, at borgeren har en tryg base og en koordinator, som han eller hun kan stole på.  Der er ofte mange indsatser omkring unge mennesker i et botilbud. Vores pædagoger er dygtige til at  sammenkoble og koordinere de indsatser der er omkring de enkelte  borgere. Vi tænker her på f.eks jobcenter, socialforvaltninger, skoler, hospitaler, tandlæger, praktiserende læger, banker og kreditorer, politi, advokater.

Når den unge bor på botilbuddet, har han eller hun mulighed for at deltage i de aktiviteter som sker på stedet og i miljøet omkring Hellebæk.

Der er 13 pladser godkendt som §107 .

 


Nyheder


Arbejdet med handleplan §141 VUM og Botilbuddets Samtidsbeskrivelser under §107

På Botilbuddet i Hellebæk arbejdes der med dokumentation ud fra nedenstående principper, for at sikre beboerens retssikkerhed, understøtte kvaliteten i indsatsen og bidrage til et helhedsorienteret tilbud – og dermed til et bedre liv for beboeren.

 • Daglige relevante notater i dagbogsprogram – afspejler sig i dimensionerne fra VUM §141
 • Pædagogiske planer baseret på SMART-metoden – afspejler sig i indsatsmålene fra VUM §141
 • Samtidsbeskrivelser er et dynamisk dokument, der indeholder relevante oplysninger om beboerens nuværende virke. Herunder ligger fokus på nuværende udfordringer og udvikling, samt fungerende virke og udvikling – som spejler sig direkte i dimensionerne fra VUM §141

Samtidsbeskrivelser opdateres løbende og vil til stadig tid opdateres ved større og relevante ændringer i beboerens liv. Beskrivelsen inddrager beboeren så al dokumentation er rettidig og afklaret, inden sagsbehandler får fremsendt beskrivelsen. Beskrivelsen ligger herefter til grund for opfølgningssamtaler og revidering af VUM, herunder indsatsmål og støttebehov.

Dimensionerne (jf. nedenstående), der er indskrevet i VUM, vil således være en direkte spejling i samtidsbeskrivelsen.

Dimensioner;

 • Struktur og overblik
 • Psykisk trivsel og tryghed
 • Sociale kompetencer/socialt liv
 • Kommunikation
 • Sundhed
 • Mobilitet
 • Personlig pleje
 • Aktiviteter i dagligdagen
 • Fritid og beskæftigelse
 • Økonomi

Afsluttende for hver enkel dimension vil være den pædagogiske faglige vurdering af beboerens støttebehov.

Støttebehov;

 • Intet behov (beboer klarer det selvstændigt)
 • Behov for vejledning (beboer har behov for verbal instruktion, rådgivning, påmindelse)
 • Behov for støtte (medarbejderen udfører eller løser opgaven sammen med beboeren)
 • Behov for fuld støtte (medarbejderen handler for borgeren, evt. ved konstant vejledning)

Den samlede dokumentation giver et billede af beboerens behov for støtte og hjælper medarbejderne til at evaluere, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Hvad skal beholdes og hvad skal skiftes ud.
Den understøtter refleksion hos medarbejdere og myndighed over metode, praksis og indsats, ligesom den for beboeren vil kunne medvirke til refleksion over eget liv.

Samlet bidrages der til, de faglige tilgange og metoder kan udvikles og tilpasses og dermed til at give den bedst mulige støtte, pleje og omsorg i forhold til den enkeltes beboers ønsker og behov.
Formålet er, at støtten er målrettet den enkelte – en skræddersyet individuel indsats, hvor effekten vil være mulig at måle og lettere at formidle til samarbejdspartnere. Al dokumentation udføres med etisk baggrund og respekt for beboeren der beskrives.

 • Dokumentationen afspejler, at beboeren er inddraget omkring beslutninger, der angår private forhold på en måde, så beboeren reelt har indflydelse.
 • Dokumentationen sker i et sprog, der er skrevet med respekt for beboeren og ikke indeholder nedsættende eller værdiladede ord.
 • Dokumentationen indeholder korrekte og opdaterede oplysninger.
 • Dokumentationen indeholder observationer og beskrivelser, der baserer sig på fakta, faglige vurderinger og pædagogiske tilgange.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
K. E. Løgstrup (1905-1981)